WELKOM BIJ VERTBAUDET!

Maak gebruik van25%*

door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief!
Zo blijf je altijd op de hoogte
van onze laatste
nieuwtjes en aanbiedingen

*zie sitevoorwarden
×

Privacybescherming

VERTBAUDET verbindt zich ertoe om de privacy van de personen die zijn website gebruiken en de vertrouwelijkheid van de verstrekte persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de volgende reglementeringen:

• de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Europese Verordening Gegevensbescherming) tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en van toepassing vanaf 25 mei 2018;
• indien van toepassing, de teksten goedgekeurd binnen de Europese Unie en de lokale wetten die van toepassing kunnen zijn op persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de activiteit van VERTBAUDET;
• de teksten en besluiten van onafhankelijke Europese toezichthoudende autoriteiten;
• elke tekst met betrekking tot privacy en beroepsgeheim.


Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Europese verordening gegevensbescherming), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op legitieme gronden, alsook het recht om te worden vergeten en een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons ook doorgeven wat er met uw gegevens dient te gebeuren na uw overlijden.

U kunt deze rechten op de volgende manieren uitoefenen, op voorwaarde dat een identiteitsbewijs wordt verstrekt:

• Werk uw persoonsgegevens en voorkeuren rechtstreeks bij in de rubriek ‘Mijn account’ op onze website.
• Contacteer ons via het daartoe bestemde formulier door te klikken op deze link ‘Contacteer ons’ en daarna ‘Mijn persoonsgegevens’.
• Meld u af voor commerciële aanbiedingen die per e-mail worden verzonden door te klikken op de afmeldingslink die onderaan elke verzonden e-mail staat.
• Meld u per sms af voor commerciële aanbiedingen door ‘STOP’ te sturen naar een telefoonnummer aan lokaal tarief.
• Stel uw cookievoorkeuren in zoals hierboven beschreven.
• Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo@vertbaudet.com
• Stuur een schrijven naar het volgende adres: VERTBAUDET - Relations Clients - 36 avenue Alfred Lefrançois - 59200 Tourcoing - Frankrijk.

Vergeet niet al uw contactgegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres en indien mogelijk klantnummer) te vermelden, zodat we zo snel mogelijk het nodige kunnen doen.
In het geval van een verzoek om verwijdering van uw gegevens, kunnen wij de gegevens niettemin in onze archieven blijven bewaren gedurende de tijd die nodig is om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.
Surf voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
1. Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt door het volgende bedrijf uitgevoerd:

VERTBAUDET SAS
Hoofdkantoor: 36 avenue Alfred Lefrançois – 59700 TOURCOING – Frankrijk
Ingeschreven bij het handelsregister van Lille Métropole onder nr. 397 555 327
SAS (vereenvoudigde naamloze vennootschap) met een kapitaal van 32 352 340 euros
Voorzitter : Firma SAEGUAJ S.A.S, vertegenwoordigd door Thierry JAUGEAS

2. Verzameling en hosting van uw gegevens

2.1. Verzameling

De persoonlijke gegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres) die u ons stuurt als onderdeel van het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling worden gebruikt voor de volgende verwerkingen: -Voor de uitvoering van de overeenkomst, om een goede behandeling van uw bestelling te garanderen:
Bestelling, bezorging van de producten, facturatie, betalingstransactie, informatie over het volgen van bestellingen, klantendienst, beheer van retours en terugbetalingen.Het delen van gegevens met commerciële partners voor de uitvoering van de overeenkomst.


-Indien u ons hiervoor de toestemming heeft gegeven:
Personalisatie van uw surfervaring op onze website.
Het versturen van aanbiedingen van VERTBAUDET die aangepast zijn aan uw voorkeuren en gewoonten, in het bijzonder via gerichte aanbiedingen per e-mail en banners op websites van derden.
Het delen van informatie met commerciële partners.

-Indien dit in het legitieme belang van VERTBAUDET is :
Fraudepreventie.
Klantanalyse en statistisch onderzoek: tevredenheidsenquêtes, statistische berekeningen, analyses, selectie en segmentatie van klanten om klanteninzicht te verwerven. Het organiseren van wedstrijden en reclamespellen.

Tijdens uw bezoeken aan onze website kunnen we u om gegevens vragen via vragenlijsten en formulieren, in het bijzonder bij het aanmaken van uw klantaccount.
De in te vullen gegevens met een asterisk zijn vereiste gegevens voor het uitvoeren van de dienst die door VERTBAUDET wordt geleverd. Ze zijn noodzakelijk om uw verzoeken te kunnen behandelen. Indien deze gegevens niet zijn ingevuld, kan VERTBAUDET de dienst niet uitvoeren.
De overige gegevens zijn bedoeld om u beter te leren kennen en zijn bijgevolg facultatief. U bent niet verplicht om ze in te vullen.

2.2. Dienstverleners


Bepaalde gegevens, in het bijzonder persoonlijke gegevens, worden mogelijk op een beveiligde manier doorgegeven aan technische partnerbedrijven. Deze partners zijn aan VERTBAUDET gebonden via een overeenkomst voor de uitvoering van taken in onderaanneming, die nodig zijn voor het beheer van uw account, de uitvoering van uw bestellingen, de bezorging van goederen en diensten, de strijd tegen fraude, de uitvoering van betalingen, voor bepaalde aspecten van de klantendienst of de uitvoering van tevredenheidsenquêtes.
De dienstverleners van VERTBAUDET verbinden zich met name tot het volgende :
1. de gegevens alleen verwerken voor het (de) beoogde doel(en) van de uitbesteding ;
2. de gegevens verwerken in overeenstemming met de neergeschreven instructies van VERTBAUDET ;
3. de vertrouwelijkheid van de in het kader van deze verklaring verwerkte persoonsgegevens waarborgen;
4. ervoor zorgen dat de medewerkers van VERTBAUDET die bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken:
• s’engage à respecter la confidentialité ou soit soumise à une obligation légale appropriée de confidentialité
• reçoive la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel
5.rekening houden met de principes van gegevensbescherming vanaf de ontwerpfase en de principes van standaard gegevensbescherming, of het nu gaat om onze hulpmiddelen, producten, apps of diensten.

2.3. Ontvangers van de gegevens

Alleen de medewerkers van VERTBAUDET die daarvoor specifiek bevoegd zijn verklaard zijn gerechtigd om de verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren.
Tenzij u bezwaar aantekent op het moment dat uw gegevens worden verzameld, kan de informatie die op u betrekking heeft worden doorgegeven aan de commerciële partners van VERTBAUDET SAS (inclusief andere merken van de groep VERTBAUDET GROUP), die u hun commerciële aanbiedingen per post kunnen sturen (wij geven geen vaste telefoonnummers door aan commerciële partners). Zij kunnen u hun aanbiedingen per e-mail sturen als u dit expliciet heeft aanvaard.

2.4. Hosting van uw persoonsgegevens

VERTBAUDET is aanwezig in verschillende landen, maar uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op beveiligde servers in Frankrijk.
Desalniettemin, om bepaalde diensten te kunnen verlenen, kan VERTBAUDET ertoe genoodzaakt zijn uw gegevens te verzenden via servers die zich over de hele wereld bevinden of toegang te geven tot de persoonsgegevens aan serviceproviders in het buitenland..
VERTBAUDET neemt in dat geval vanzelfsprekend passende maatregelen om de beveiliging van de persoonlijke informatie tijdens de overdracht en bij ontvangst van deze informatie te handhaven. De dienstverleners zullen gebonden zijn aan VERTBAUDET met een overeenkomst, die de standaard contractuele clausules zal opnemen (zoals deze die gepubliceerd zijn door de Europese Commissie). Voor de Verenigde Staten moet de dienstverlener op de Privacy Shield List zijn ingeschreven. VERTBAUDET vereist tevens dat zijn dienstverleners een niveau van beveiliging, vertrouwelijkheid en bescherming waarborgen dat de privacy en fundamentele rechten voldoende garandeert.

2.5. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

VERTBAUDET heeft de bewaartermijn van uw persoonsgegevens vastgesteld op 5 jaar, te rekenen vanaf:
• voor potentiële klanten (die nog nooit een aankoop bij VERTBAUDET en diens partners hebben gedaan): de datum van het meest recente contact met ons merk;
• voor klanten (die al een aankoop hebben gedaan): de datum van de meest recente aankoop.
Voor bepaalde soorten verwerking is de bewaring van gegevens echter onderhevig aan specifieke bewaartermijnen (bijvoorbeeld: telefoongesprekken met de klantenservice worden opgenomen en gedurende een periode van 6 dagen bewaard, facturen met betrekking tot aankopen worden gedurende 10 jaar bewaard).

3. Gegevensbeveiliging

3.1. Bestrijding van fraude

Om de veiligheid van betalingen tijdens transacties op de website te waarborgen, fraude te voorkomen en dusdanig de consument te beschermen in het kader van verkoop op afstand, heeft VERTBAUDET de nodige maatregelen getroffen om fraude te bestrijden en kunnen bijgevolg sommige van uw persoonsgegevens op automatische wijze worden verwerkt. Deze verwerking heeft tot doel de bestellingen die op de website worden geplaatst te controleren of door de dienstverleners te laten controleren, opdat VERTBAUDET de nauwgezetheid van de tijdens de bestellingen doorgegeven informatie kan controleren.

3.2. Beveiliging van betalingen

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen door middel van strikte procedures binnen ons bedrijf.
Voor de gegevens die op de website worden verzameld gebruiken we het beveiligde SSL-protocol (Secure Socket Layer) dat een hoog niveau van bescherming garandeert.
Om de veiligheid van de betalingen te waarborgen, maakt VERTBAUDET gebruik van de diensten van PCI-DSS gecertificeerde providers.
Deze norm is een internationale beveiligingsstandaard die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van creditcardbezitters te waarborgen en zodanig de gegevens van creditcards en transacties te beveiligen.
Wanneer u een bestelling plaatst per creditcard, maakt ons bestelsysteem realtime verbinding met het systeem van onze betalingsproviders, die uw gegevens verzamelen en verschillende controles uitvoeren om misbruik en fraude te voorkomen. De gegevens worden opgeslagen op de servers van deze betalingsproviders en worden op geen enkel moment naar de servers van VERTBAUDET verzonden.
Wanneer u dus uw kaartnummer invoert (creditcard of kaarten uitgegeven door SOFINCO), worden de autorisatieverzoeken automatisch versleuteld verzonden. De autorisaties en gegevens worden vervolgens door uw bank gecontroleerd om misbruik en fraude te voorkomen.
Tijdens uw betaling heeft u de mogelijkheid om de gegevens van uw creditcard op te slaan om uw toekomstige aankopen op de website te vereenvoudigen. Deze gegevens worden opgeslagen en beveiligd bij onze partners, overeenkomstig de zogeheten “PCI-DSS” veiligheidsnorm (Payment Card Industry Data Security Standard). U kunt de lijst met uw opgeslagen kaarten raadplegen (in verborgen modus), maar ook de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk wissen.
Om de bankrekening tijdens de facturatie te kunnen debiteren of om deze na een retour te kunnen crediteren, houden onze betalingsproviders de bankgegevens bij die aan het autorisatienummer gelinkt zijn, en dit gedurende de tijd die nodig is voor de uitvoering van de transactie en de behandeling van eventuele klachten (teruggaven, geschillen).

4. Commerciële aanbiedingen

4.1. Algemeen

VERTBAUDET stuurt u zijn commerciële aanbiedingen per e-mail (actu.vertbaudet.com en of mail.vertbaudet.com), sms of mms als u dit heeft aanvaard en per post of telefoon als u zich hiertegen niet heeft verzet op het moment dat uw gegevens worden verzameld, maar ook door middel van banners op partnersites (via de installatie van cookies, zoals hieronder uitgelegd), enz.
Je ontvangt drie e-mails per week met onze aanbiedingen, nieuwe artikelen, informatie over Vertbaudet en over jouw bestellingen.
Als u bovendien een bestelling plaatst en niet vooraf heeft doorgegeven dat u geen commerciële prospectieberichten wilt ontvangen, kunnen we toch uw e-mailadres en uw gsm-nummer gebruiken om u commerciële aanbiedingen (per e-mail of sms) te sturen voor producten die vergelijkbaar zijn met de producten die u heeft besteld.
In het geval dat VERTBAUDET een prospectie-e-mail stuurt, zal VERTBAUDET duidelijk worden geïdentificeerd als afzender en zal de aard van het commerciële aanbod worden aangegeven in het onderwerp van het bericht. Aan het einde van elk bericht kunt u zich met een simpele muisklik afmelden voor onze prospectie-e-mails.
Door ons uw telefoonnummer te geven gaat u er tot slot mee akkoord dat er contact met u wordt opgenomen voor elke noodzakelijke handeling met betrekking tot uw bestelling, maar ook voor commerciële aanbiedingen per telefoon. U kunt zich verzetten tegen telefonische klantenwerving van bedrijven waarvan u geen klant bent door u aan te melden op https://www.dncm.be/nl/
Om de kwaliteit van onze klantendienst te bewaken en onze klantendienstmedewerkers op te leiden, kunnen sommige telefoongesprekken (inkomend en uitgaand) worden beluisterd en/of opgenomen.

4.2. Banners op partnersites

Dankzij de installatie van advertentiecookies kunnen wij informatie delen met adverteerders op andere websites om u relevante reclameadvertenties aan te bieden die in overeenstemming zijn met uw interessegebieden.

5. Sociale netwerken

Onze site gebruikt informaticatoepassingen van derden, waarmee de internetgebruiker contents van onze site met anderen kan delen of andere personen zijn mening over een content van onze site kan geven. Het gaat in het bijzonder om de knoppen "Delen", "Vind ik leuk" van de sociale netwerken zoals Facebook, "Google+", "Twitter", enz.
Wanneer de klant pagina's met zulke knoppen raadpleegt, legt zijn browser een directe verbinding met de servers van het sociale netwerk.
Als hij tijdens het surfen aangemeld is op het sociale netwerk, kunnen door de toepassingsknoppen de geraadpleegde pagina's aan zijn gebruikersaccount gelinkt worden.
Als hij reageert d.m.v. de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken of door een commentaar te plaatsen, wordt de overeenkomstige informatie naar het sociale netwerk overgebracht of gepubliceerd op zijn account.
Als de klant niet wil dat het sociale netwerk via Vertbaudet verzamelde informatie verbindt met zijn gebruikersaccount, dan dient hij uit te loggen uit het sociale netwerk alvorens de site van Vertbaudet te bezoeken.
Wij raden u aan het privacybeleid van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksoogmerken, in het bijzonder op het gebied van reclame, en de browsinggegevens die zij dankzij deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen.

6. Cookies

De term ‘cookie’ omvat verschillende technologieën die het mogelijk maken om het websitebezoek of het surfgedrag van de websitegebruiker op te volgen en te analyseren. Een cookiebestand stelt de afzender van het cookie in staat om het apparaat te identificeren waarin het cookie is opgeslagen, gedurende de geldigheids- of opslagtermijn van het cookie.
Deze technologieën zijn zeer gevarieerd en voortdurend in ontwikkeling. Er bestaan bijvoorbeeld cookies, logbestanden, webbakens, Javascript-code enz .
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie over uw surfgedrag worden opgeslagen via ‘cookiebestanden’ die op uw apparaat worden geïnstalleerd (computer, tablet, smartphone enz.), zodat wij u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bieden die zijn afgestemd op uw interessegebieden.
Tijdens uw eerste bezoek aan de website vragen wij u om toestemming om cookies te installeren. U kunt op uw beslissing terugkomen volgens de hieronder beschreven procedure.Deze cookies worden door ons uitgegeven om uw surfervaring op onze website te vergemakkelijken. Ze kunnen door onze partners worden uitgegeven om het reclameaanbod dat u buiten de website ontvangt, te personaliseren.

6.1. Cookies van VERTBAUDET

Wanneer u verbinding maakt met onze website, kunnen we, afhankelijk van de ingestelde voorkeuren van uw browser, verschillende cookies installeren op uw apparaat:
• analytische cookies met als doel bezoekersstatistieken te verzamelen (aantal bezoeken, paginaweergaven, beëindigde internetsessies voordat de bestelling is voltooid enz.) om de kwaliteit van onze dienstverlening op te volgen en te verbeteren;

• strikt noodzakelijke cookies, met als doel de lay-out van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw apparaat, om uw winkelwageninhoud te bewaren enz.;
• functionele cookies met als doel: :

oingevoerde informatie in formulieren te onthouden, de toegang tot voorbehouden en persoonlijke ruimten zoals uw account te beheren en beveiligen, uw winkelwagen te beheren;
ou inhoud te bieden, inclusief reclame, die in overeenstemming is met uw interessegebieden, en de aanbiedingen die wij u sturen te personaliseren.

6.2. Cookies van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen een of meer cookies op uw computer worden geplaatst via de pagina’s van onze website of via inhoud die wordt verspreid in onze advertentieruimtes, hetzij door de oorspronkelijke adverteerder van de betreffende advertentie-inhoud, hetzij door een partnerbedrijf van de adverteerder (communicatie- en adviesbureau, bedrijven voor publieksmeting, gerichte reclameaanbieders enz.), dat een cookie heeft gekoppeld aan de advertentie-inhoud van een adverteerder. Indien van toepassing stellen de cookies die door deze derden zijn uitgegeven laatstgenoemden in staat om tijdens de geldigheidsperiode van deze cookies :
• het aantal weergaven van de advertentie-inhoud die verspreid is via onze advertentieruimtes te tellen, om de aldus weergegeven advertenties en het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt te identificeren, waardoor ze de sommen en statistieken kunnen berekenen (analytische cookies);

• uw apparaat te herkennen wanneer het vervolgens navigeert op een andere website of gebruikmaakt van een andere service via dewelke deze adverteerders of derden tevens cookies uitzenden en, indien van toepassing, om deze websites en services van derden of de advertenties die zij verspreiden aan te passen aan het surfgedrag van uw apparaat waarvan zij mogelijk kennis hebben (advertentiecookies).

Dit zijn de cookies die worden gebruikt om u advertenties te tonen of om u op onze website of buiten onze website tijdens het surfen op het internet informatie te sturen die is afgestemd op uw interessegebieden.

De verspreiding en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. We hebben geen toegang tot of controle over cookies van derden. Wij zorgen er echter voor dat de partnerbedrijven de op onze website verzamelde informatie verwerken in overeenstemming met de Franse wet “Informatique et Libertés”.

6.3. Bewaartermijn van de cookies

De bewaartermijn van de cookies die worden verspreid door VERTBAUDET is 13 maanden.

6.4. Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er zijn verschillende keuzes beschikbaar om cookies te beheren. Elke parameter die u mogelijk instelt, kan uw surfervaring op het internet en uw toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies vereist is, veranderen.
U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment instellen en wijzigen op de hieronder beschreven manier.

1. De keuzes die worden aangeboden door uw browsersoftware.

U kunt uw browsersoftware zodanig configureren dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat of dat ze juist worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij per afzender van de cookies. U kunt uw browsersoftware ook zodanig configureren dat de keuze voor aanvaarding of weigering van cookies u van tevoren wordt voorgesteld, nog voordat een cookie op uw apparaat wordt opgeslagen.
We wijzen u erop dat als uw browser zodanig is geconfigureerd dat hij alle cookies weigert, u geen aankopen kunt doen en u niet kunt profiteren van de basisfuncties van onze website, zoals het opslaan van artikelen in uw winkelwagentje of het ontvangen van gepersonaliseerde aanbevelingen. Wij nodigen u uit om uw browser optimaal in te stellen.
Elke browser heeft een andere configuratie. Deze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
Ter informatie vindt u hieronder de procedés voor de belangrijkste browsers:

• Als u Internet Explorer gebruikt:

1. Selecteer ‘Internetopties’ in het menu ‘Tools’.
2. Klik op het tabblad ‘Privacy’.

U zult privacy-instellingen zien met zes opties, waarmee u het aantal cookies kunt beheren dat zal worden opgeslagen: Alle cookies uitschakelen, Hoog, Gemiddeld hoog, Medium (standaardniveau), Laag en Alle cookies accepteren.

• Als u Mozilla Firefox gebruikt:

1. Klik op de menuknop en kies ‘Opties’.
2. Selecteer het tabblad ‘Privacy en Beveiliging’ in het venster ‘Opties’.
3. Kies in het keuzemenu ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. De opties voor cookies worden nu weergegeven en u kunt ervoor kiezen om ze in of uit te schakelen door het bijhorende vakje aan te vinken.

• Als u Safari gebruikt:

1. Kies in uw browsermenu ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’.
2. Klik op ‘Beveiliging’.
3. Klik op ‘Cookies tonen’.
4. Selecteer de gewenste optie in het gedeelte ‘Cookies accepteren’.

• Als u Google Chrome gebruikt :

1. Ga naar de Instellingen en selecteer ‘Geavanceerd’ onderaan de pagina.
2. Klik in het gedeelte ‘Privacy en beveiliging’ op ‘Instellingen voor content’.
3. Het gedeelte bovenaan de pagina die nu verschijnt, geeft u meer informatie over cookies en stelt u in staat de gewenste cookies te installeren. Hiermee kunt u ook cookies verwijderen die momenteel zijn opgeslagen .

• Als Les “Flash©”-cookies van Adobe Flash Player.

“Adobe Flash Player©” is een computerapp die de snelle ontwikkeling van dynamische inhoud mogelijk maakt met behulp van de computertaal “Flash”. Flash (en soortgelijke apps) onthoudt de instellingen, voorkeuren en het gebruik van deze inhoud door middel van technologie die vergelijkbaar is met cookies. Toch beheert “Adobe Flash Player©” deze informatie en uw keuzes via een andere interface dan die van uw browser. Indien uw apparaat Flash-inhoud kan weergeven, nodigen wij u uit om naar uw Flash-hulpprogramma’s voor cookiebeheer te gaan via de website van Adobe: https://www.adobe.com/be_nl/. (tabblad Cookies) .

• Uw online keuzes op interprofessionele platforms.
U kunt naar de website Youronlinechoices.com gaan, die wordt beheerd door professionals van de digitale reclamesector, gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en beheerd in Frankrijk door het Interactive Advertising Bureau France.
Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden reclameprofessionals op het internet en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of aanvaarding van de gebruikte cookies kunt instellen om advertenties aan te passen aan de navigatievoorkeuren van uw apparaat (http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren).
Let op dat deze procedure de weergave van advertenties op de websites die u bezoekt niet zal voorkomen. Het platform blokkeert alleen technologieën die advertenties op uw interessegebieden afstemmen.

• Cookies van derden op onze website.
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen de onderstaande partners via elk interactief medium (website, mobiele app, e-mail) cookies in uw browser plaatsen en andere technische informatie over uw surfgedrag verzamelen om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interessegebieden.
De weigering van deze advertentiecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze website. De weigering van advertentiecookies leidt echter niet tot het blokkeren van advertenties op onze website of op het internet.

Dit resulteert alleen in de weergave van advertenties die geen rekening houden met uw interessegebieden of voorkeuren.
De hieronder genoemde partners van VERTBAUDET slaan cookies op uw apparaat op om u gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie over hun gegevensbeschermingsbeleid en de bewaartermijnen en om u te verzetten, klikt u op de link.

1. Critéo : http://www.criteo.com/fr/privacy/full-privacy-text/
2. Sociomantic : https://www.sociomantic.com/privacy/fr/#privacy-policy
3. Google : http://www.google.com/policies/privacy/
4. Tag Commander : https://www.commandersact.com/fr/vie-privee/
5. Adobe Marketing Cloud (Analytics) : https://www.adobe.com/fr/privacy/marketing-cloud.html
6. Ividence : http://www.ividence.com/legal/
7. Microsoft Advertising : https://privacy.microsoft.com/fr-fr/privacystatement
8. MediaMath : http://www.mediamath.com/fr/politique-de-confidentialite/
9. AWIN (zanox, digital window) : https://www.awin.com/fr/cgv/privacy-policy
10. Target2Sell : contact@target2sell.com
11. iAdvize : https://www.iadvize.com/fr/vie-privee/
12. Bazaarvoice : https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/
13. GlobalSign: https://downloads.globalsign.com/acton/attachment/2674/f-0a47/1/-/-/-/-/GlobalSign-Privacy-Policy.pdf
14. Ligatus : https://www.ligatus.com/fr/privacy-policy
15. Sensefuel: https://www.sensefuel.com/fr/mentions-legales/
16. Taboola : https://www.taboola.com/fr/cookie-policy
17. Realytics : https://www.realytics.io/fr/regles-de-confidentialite/
18. Kenshoo : https://www.kenshoo.fr/privacy-policy/
19. Effiliation : https://www.effiliation.com/mentions/
20. Facebook Custom Audience : https://www.facebook.com/full_data_use_policy
21. Outbrain : https://www.outbrain.com/legal/privacy
22. Yahoo! Web Analytics : https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html
23. Yieldify : https://www.yieldify.com/fr/website-privacy-policy/

7. Uw rechten

Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Europese verordening gegevensbescherming), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet op legitieme gronden, alsook het recht om te worden vergeten en een recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons ook doorgeven wat er met uw gegevens dient te gebeuren na uw overlijden.

U kunt deze rechten op de volgende manieren uitoefenen, op voorwaarde dat een identiteitsbewijs wordt verstrekt:

• Werk uw persoonsgegevens en voorkeuren rechtstreeks bij in de rubriek ‘Mijn account’ op onze website.
• Contacteer ons via het daartoe bestemde formulier door te klikken op deze link ‘Contacteer ons’ en daarna ‘Mijn persoonsgegevens’.
• Meld u af voor commerciële aanbiedingen die per e-mail worden verzonden door te klikken op de afmeldingslink die onderaan elke verzonden e-mail staat.
• Meld u per sms af voor commerciële aanbiedingen door ‘STOP’ te sturen naar een telefoonnummer aan lokaal tarief.
• Stel uw cookievoorkeuren in zoals hierboven beschreven.
• Contacteer de functionaris voor gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: dpo@vertbaudet.com
• Stuur een schrijven naar het volgende adres: VERTBAUDET - Relations Clients - 36 avenue Alfred Lefrançois - 59200 Tourcoing - Frankrijk.

Vergeet niet al uw contactgegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres en indien mogelijk klantnummer) te vermelden, zodat we zo snel mogelijk het nodige kunnen doen.
In het geval van een verzoek om verwijdering van uw gegevens, kunnen wij de gegevens niettemin in onze archieven blijven bewaren gedurende de tijd die nodig is om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen.
Surf voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/